Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het bestuur van JES Rijnland en de algemene gang van zaken binnen de stichting. Zo worden bijvoorbeeld de jaarrekening en het jaarverslag ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd. Ook staat de Raad JES Rijnland met advies bij. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden.

Vergaderingen Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier keer per jaar samen met de directie.

Leden Raad van Toezicht

Bij JES Rijnland doen de leden van de Raad van Toezicht hun werk onbezoldigd. Dat betekent dat de leden geen vergoeding voor hun werk ontvangen. Een lid kan vier tot uiterlijk twaalf jaar in de Raad van Toezicht zitten. De benoeming van nieuwe leden gebeurt door de Raad zelf.

Het uitgangspunt is dat de Raad van Toezicht qua samenstelling een afspiegeling van de maatschappij vormt, waarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke leden. Om de bestuurlijke verantwoordelijkheid goed te kunnen uitvoeren, zijn kennis en ervaring van onder meer juridische, financiële, personele en organisatorische aangelegenheden, in de Raad van Toezicht aanwezig.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Socials