JES werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren gelijke rechten hebben op kansen.

Over JES Rijnland

JES werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren gelijke rechten hebben op kansen, in het onderwijs en in de samenleving. JES streeft ernaar deze kansen te vergroten door het aanbieden van preventieve, aanvullende en verrijkende programma’s voor kinderen, jongeren van 0-23 jaar en hun ouders.

“Ongeacht de beschikbare financiële middelen, opleidingsniveau en achtergrond, moeten alle kinderen gelijke kansen krijgen om zich te ontplooien en zich daarmee volop te ontwikkelen”

Waarom bestaat JES?
JES wil dat talenten uit de doelgroep volop benut worden. Hiermee streeft zij naar gelijke kansen en naar meer gelijkheid in de samenleving. JES wil kansen vergroten voor jeugd uit de regio Leiden, op het gebied van algemene ontwikkeling. In het bijzonder taalontwikkeling en sociaaleconomische ontwikkeling; ongeacht de culturele of religieuze achtergrond van deelnemers. JES richt zich op de missie: Ieder kind recht op ontwikkeling.

JES wil dat kinderen:

– opgroeien in een omgeving die hen stimuleert in hun ontwikkeling
– gebruik maken van belangrijke voorzieningen zoals voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en de bibliotheek
– goed voorbereid aan school kunnen beginnen
– ondersteund en begeleid worden in hun schoolloopbaan
– deelnemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten

Wat doet JES?
JES denkt vanuit kansen en mogelijkheden en werkt vanuit de ambitie van gelijkheid én het principe van eigen verantwoordelijkheid. Professionals, studenten en vrijwilligers bouwen een band op met een gezin of een jongere. Zij staan naast de deelnemers en kijken samen met hen naar de toekomst. De vraag en behoefte van ouders, kinderen en jongeren is leidend voor het werk van JES Rijnland.

JES biedt een breder perspectief op de toekomst en meer vertrouwen in het eigen vermogen. Ouders krijgen steun en versterking in hun rol als opvoeder, jongeren worden door JES gewezen op het belang van het realiseren van hun potentieel. Door verbindingen te leggen binnen de Gouden Driehoek: thuis, (voor)school en wijk, wil JES het verschil maken voor de toekomstige generatie.

Een fijne thuissituatie en een stimulerende en sociale omgeving zorgen ervoor dat een kind zijn dromen achterna durft te gaan.

Hoe doet JES dat?
JES Rijnland biedt preventieve, aanvullende en verrijkende programma’s voor kinderen en jongeren van 0-23 jaar en hun ouders.

Professionals, stagiairs en vrijwilligers geven tijd, ruimte en aandacht aan de deelnemers. Ze ondersteunen hen een langere tijd, bijvoorbeeld in de thuissituatie. Ondersteuning kan bestaan uit individuele begeleiding of uit deelname aan groepsbijeenkomsten. De programma’s van JES richten zich op ouderschap, opvoeding, meertaligheid en taal- en talentontwikkeling. Elk programma richt zich op een specifiek doel, waarbij de vraag van de deelnemer altijd voorop staat.

JES gebruikt beproefde en veelbelovende methoden, ontwikkeld door universiteiten, hogescholen en partnerorganisaties. JES zorgt voor de beste lokale toepasbaarheid.

Kosten
Voor een aantal programma’s vraagt JES een deelnemersbijdrage. Als deelnemers deze bijdrage niet kunnen betalen, is JES altijd bereid om mee te denken en te helpen zoeken naar een andere oplossing.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Elke ouder/verzorger wil het beste voor zijn kind. Soms is dat moeilijk en zijn er zorgen over de ontwikkeling van een kind. JES Rijnland vindt het belangrijk dat elk kind veilig op kan groeien en daar let JES op.

Elke organisatie die werkt met kinderen en volwassenen heeft te maken met de Wet ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. In de meldcode staat welke stappen gezet moeten worden bij een vermoeden van kindermishandeling en heeft als doel een gezin hulp te bieden. Als er sprake is van kindermishandeling is JES Rijnland wettelijk verplicht hiervan een melding te doen. JES stelt de ouders van deze melding op de hoogte.

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op!

Wilt u iemand spreken die alles in uw eigen taal kan uitleggen?
JES heeft ook medewerkers die Arabisch, Engels, Frans, Pools, Spaans en Turks spreken.